Updated : 18 Nov | Videos (302)  
   
  Updated : 25 Nov | Videos (99)  
   
  Updated : 11 Nov | Videos (19)  
 
 
SMVS Swaminarayan Hospital
 
 
SMVS Satsang   SMVS Satsang
Satsang Pariksha 2015
 
Gyansatra 8
 
Gyansatra-8 and SMVS Hospital Shilanyas Samaroh
 
Gyansatra-8 and SMVS Hospital Shilanyas Samaroh
 
Gyansatra 8
 
Gyansatra 8
 
 
   
 
Bhagvan Ni Ichha Aj Aapnu Prarabdh (Video)
SMVS Annakut Utsav - Abroad (Updates)
Sukhi Rahevano Vichar - Bhagwan Nu Kartapanu (Video)
Shri Hari Praghatyotsav (Audio)
Ghanshyam Magazine (November-2014)