Spiritual Essay - February, 2011
 
વાલી જાગૃતિ - 1
Date : 01/02/2011
 
વાલી જાગૃતિ એટલે શું ?
આજના વાલી તરીકે આપણી શી શી ફરજો છે ?
આજનું બાળક વાલી પાસે કેવી કેવી અપેક્ષા રાખે છે ?
આજના સમયની માંગ મુજબ વાલી તરીકે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ ?
આવા ઘણા જીવન વ્યવહારના સંકુલ પ્રશ્નોને સરળ સમજૂતી આપતું તેમજ એને વાચા આપણું જીવનથાળનું ભાતું એટલે વાલી જાગૃતિ...
Read more >>
 
વાલી જાગૃતિ - 2
Date : 01/02/2011
 
વાલી જાગૃતિ એટલે શું ?
આજના વાલી તરીકે આપણી શી શી ફરજો છે ?
આજનું બાળક વાલી પાસે કેવી કેવી અપેક્ષા રાખે છે ?
આજના સમયની માંગ મુજબ વાલી તરીકે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ ?
આવા ઘણા જીવન વ્યવહારના સંકુલ પ્રશ્નોને સરળ સમજૂતી આપતું તેમજ એને વાચા આપણું જીવનથાળનું ભાતું એટલે વાલી જાગૃતિ...
Read more >>
 
 
     
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy