Spiritual Essay - April, 2011
 
જીવન પરિવર્તન
Date : 01/04/2011
 
વર્તનવાળી પ્રાર્થના
ભૂખ્યા અને ગરજુની પ્રાર્થના
જીવન પલટો
જીવન પરિવર્તન
Read more >>
 
સંપ એજ સુખ
Date : 01/04/2011
 
સં = સંતાનો માટે જાગૃત બનો
પ = પહેલાનું ભૂલી જાવ
એ = એકબીજાને સમજો
જ = જવાબદારીને નિભાવો
સુ = સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર થાવ
ખ = ખરા કર્તા મહારાજને જ સમજો.
Read more >>
 
 
     
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy