મોટાપુરુષના પ્રત્યક્ષ લાભ જેવો બીજો કોઈ મોટો લાભ નથી.

ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીના દર્શન માટે અચૂક પધારો.

દરરોજ સાંજે ૬ થી ૬.૪૫

SMVS શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વાસણા,

વાસણા બસસ્ટેન્ડ પાસે, અમદાવાદ.
 
   
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (26-01-19)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (20-12-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (02-12-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (21-10-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (30-09-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (23-09-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (16-09-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (09-09-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (02-09-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (26-08-18)   
     
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (19-08-18)   
     
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (12-08-18)   
     
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (08-08-18)   
     
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (05-08-18)   
     
     
     
     
     
     
  Guru Purnima Celebration 2018 - Vasna   
     
     
     
     
     
  Bal Gurupurnima Celebration - 2018   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (15-07-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (08-07-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (01-07-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (28-06-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (24-06-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (17-06-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (12-06-18)   
     
     
     
     
     
  HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad (08-06-18)   
     
     
     
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy