Samuh Gan  
 
 
November Saral Vartve Ve Chhe Saru Re Manava...
     
December Bhavsagar Na Neer...
     
January Santi Pamade Tene Sant Re Kahie..
     
February Sukh Sachu Joyu Re Murti ma..
     
March Nirmani Thaine Prabhu Ne Gamo..
     
April Mmukhe Tu Swamnarayan Bol..
     
May Prabhu Mane Karajo Evo Anukul..
     
June Jiv Tu Maharas Chakhanhar..
     
July Laji Na Maru Re..
     
August Rasile, Rasile, Rasile, Shree Ghanshyam..
     
September Sant Vina Sachu Kon Kahe..
     
October Shresth Sukh Me Utara Karle..
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy