Aatyantik Kalyan Na Sadavrat Kholya

Rah Bah... Lach Pach...

Aa Bapa Chhode Eva Nathi

Ek Murti Ma Anant Mukto Rahi Shake !