મોટાપુરુષના પ્રત્યક્ષ લાભ જેવો બીજો કોઈ મોટો લાભ નથી. માટે ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીના દર્શનાર્થે અચૂક પધારો.
: સમય :
દરરોજ સાંજે ૬ થી ૬.૪૫
: સ્થળ :
SMVS શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વાસણા, વાસણા બસસ્ટેન્ડ પાસે, અમદાવાદ.

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 20 Aug, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad, Ghanshyamnagar | 26 July, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 01 to 15 July, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 29 June, 2019

Guru Purnima Celebration 2019 - Vasna

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 16 to 30 June, 2019

Guru Purnima Celebration 2019 - Godhar

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 08 to 15 June, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 02 June, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 01 to 07 June, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | Satellite | 26 May, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 16 to 30 May, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 08 to 15 May, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 01 to 07 May, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 26 to 30 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 22 to 25 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 21 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 20 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 15 to 18 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | Hari Pragatyotsav | 14 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 08 to 10 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad Vastral Vicharan | 07 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 01 to 07 April, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 31 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan-Ashirwad | 30 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 25 to 29 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad - Fuldolotsav | 21 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 24 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 22 March, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 15 February, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 26 January, 2019

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 20 December, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad |02 December, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 21 October, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 30 September, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 23 September, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 16 September, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 09 September, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 02 September, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 26 August, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 19 August, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 12 August, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 08 August, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 05 August, 2018

Guru Purnima Celebration 2018 - Vasna

Bal Gurupurnima Celebration - 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 15 July, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 08 July, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 01 July, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 28 June, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 24 June, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 17 June, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 12 June, 2018

HDH Bapji Divya Darshan & Ashirwad | 08 June, 2018