તારીખ   વક્તાશ્રી સમય
તા. ૦૩-૦૮-૨૦૨૦ ગુરુવર્ય પ.પૂ. સ્વામીશ્રી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૪-૦૮-૨૦૨૦ પૂ.દિવ્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૫-૦૮-૨૦૨૦ ગુરુવર્ય પ.પૂ. સ્વામીશ્રી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૦ પૂ.નિર્લેપસ્વરૂપદાસજી સ્વામી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ ગુરુવર્ય પ.પૂ. સ્વામીશ્રી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ પૂ.નિર્ગુણજીવનદાસજી સ્વામી રાત્રે ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
તા. ૦૯-૦૮-૨૦૨૦ ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજી સ્મૃતિ કાર્યક્રમ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦
તા. ૦૯-૦૮-૨૦૨૦ ગુરુવર્ય પ.પૂ. સ્વામીશ્રી સાંજે ૫:૦૦ થી ૦૭:૩૦

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 09 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 7 | HDH Swamishri

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 08 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 6

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 07 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 5 | HDH Swamishri

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 06 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 4

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 05 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 3 | HDH Swamishri

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 04 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 2

 

LIVE Gurudev HDH Bapji Smruti Utsav | 03 Aug, 2020 | Vachanamrut Parayan Day 1 | HDH Swamishri