ઓનલાઈન સત્સંગ પરીક્ષા અંગેની સૂચના

  1. Indiaના હરિભક્તોએ સત્સંગ પરીક્ષા આપવા માટે exam.smvs.org પર તથા વિદેશના હરિભક્તોએ satsangpariksha.org પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજીયાત છે. 
  2. રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ આપને આપના Email Id પર Log in થવા માટેનો ID અને પાસવર્ડ, પરીક્ષાની તારીખ મળશે જેના આધારે આપ જે તે દિવસે પરીક્ષા આપી શકશો.
  3. સત્સંગ પરીક્ષાનો સમય સવારે ૮:૦૦ વાગ્યાથી રાત્રે ૯:૦૦ (IST)વાગ્યા સુધીનો રહેશે. આ સમય પછી પરીક્ષા આપી શકાશે નહીં.
  4. ઓનલાઇન સત્સંગ પરીક્ષાના તમામ પ્રશ્નો MCQ રહેશે.
  5. તમામ સભ્યોએ ઓનલાઈન પરીક્ષાનું નવેસરથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. અગાઉ (ગત વર્ષે) કરેલ રજીસ્ટ્રેશન માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.
  6. સંસ્થાના આદર્શ પ્રોજેક્ટમાં જોડાયેલા તમામ મુક્તોએ (ABS, SBS, AYP, Pre-મુમુક્ષુ, Pre-AYP તથા AVP) ફરજીયાત પરીક્ષા આપવાની રહેશે.
  7. આ બંને પરીક્ષામાં જે મુક્તોના પ્રથમ પાંચ ક્રમાંક આવ્યા હશે તે મુક્તોને સંસ્થા લેવલે પ્રોત્સાહિત કરવામાં  આવશે તેમજ તેઓના નામ ઘનશ્યામ અંકમાં તથા વેબસાઈટ પર પણ આપવામાં આવશે.
  8. પોતાના ID ઉપરથી પોતે જ પરીક્ષા આપવીઅન્ય સભ્યોએ આપવી નહિ કે અપાવવી નહિ.
  9. સત્સંગ પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમના પુસ્તકો માટે સંસ્થાના નજીકના સેન્ટરના બુકસ્ટોલનો સંપર્ક કરવો.
  10. સત્સંગ પરીક્ષા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય સત્સંગ પરીક્ષા કમિટીનો રહેશે.

 


 

 

ઓનલાઈન સત્સંગ પરીક્ષા India - 2021
પરીક્ષા વય મર્યાદા તારીખ સેન્ટર અભ્યાસક્રમ ચેપ્ટર ગુણ સમય મર્યાદા
 (મિનીટ)
કિશોર-યુવા સત્સંગ પરીક્ષા 15 વર્ષથી ઉપરના વર્ગ માટે 4 જુલાઈ 2021, રવિવાર ઘનશ્યામનગર, નિકોલ, નરોડા, વસ્ત્રાલ, ઇસનપુર, વાસણા, સેટેલાઈટ, ઘાટલોડિયા, ગોતા, સાણંદ, બાવળા, હિંમતનગર, બાયડ, મોડાસા, માલપુર, ગોધર, સંતરામપુર, વિરપુર, ગોધરા, હાલોલ, ઝાલોદ મુમુક્ષુતા-1 પુસ્તક
 
  +
 
  મુમુક્ષુતા સાર-1
ચેપ્ટર 1 - અધ્યાત્મ માર્ગનો આધારસ્તંભ : મુમુક્ષુતા.
 ચેપ્ટર 3 - હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ?
 
 +
 
 લક્ષ્યાંક 1 - હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ?
100
 MCQ
120
11 જુલાઈ
 2021, રવિવાર
રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, ભુજ, સુરેન્દ્રનગર, વિરમગામ, ભાવનગર, ઉના, સ્વામિનારાયણ ધામ, ગાંધીનગર સેક્ટર-6, કલોલ, ચાંદખેડા, બરોડા, આણંદ, વરાછા, ડભોલી, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, મુંબઈ, નવી મુંબઈ, પુણે, મહેસાણા, પાટણ, વિજાપુર, કડી, પાલનપુર, વિસનગર, ઊંઝા
બાળ સત્સંગ પરીક્ષા 15 વર્ષથી નીચેના વર્ગ માટે
 (ગુજરાતી)
18 જુલાઈ 2021, રવિવાર Indiaના તમામ સેન્ટરના બાળ-બાલિકા શુદ્ધ ઉપાસના પ્રવર્તક ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજી પુસ્તિકા ચેપ્ટર – 1 થી 5 50 MCQ 60
15 વર્ષથી નીચેના વર્ગ માટે
 (English)
A Revolutionary Satpurush Gurudev HDH Bapji  Chapter 1 to 3 50 MCQ 60