Spiritual

#TrackPlayDownload
1
Pratah Kathamrut | Part -
72
Pratah Kathamrut | Part - 72
Play Download
2
Pratah Kathamrut | Part -
71
Pratah Kathamrut | Part - 71
Play Download
3
Pratah Kathamrut | Part -
70
Pratah Kathamrut | Part - 70
Play Download
4
Tav Maraji Ma Vahala Nity
a Rahevay
Tav Maraji Ma Vahala Nitya Rahevay
Play Download
5
Prathana Ni Ajab Takat
Prathana Ni Ajab Takat
Play Download
6
Rokni Tokni Gamadiye
Rokni Tokni Gamadiye
Play Download
7
Bramhcharya ni Dradhata
Bramhcharya ni Dradhata
Play Download
8
Gyansatra - 11 Pratah Kat
ha Shreni - Day 5
Gyansatra - 11 Pratah Katha Shreni - Day 5
Play Download
9
Gyansatra - 11 Sandhya Ka
tha Shreni (Vishyanandi M
ati Brahmanandi Thaiye)
Gyansatra - 11 Sandhya Katha Shreni (Vishyanandi Mati Brahmanandi Thaiye)
Play Download
10
Gyansatra - 11 Pratah Ka
tha Shreni - Day 4
Gyansatra - 11 Pratah Katha Shreni - Day 4
Play Download
11
Gyansatra - 11 : Sandhya
Katha Shreni (Vakhan Nahi
, Rok-tok Ane Vadhavu Gam
adie)
Gyansatra - 11 : Sandhya Katha Shreni (Vakhan Nahi, Rok-tok Ane Vadhavu Gamadie)
Play Download
12
Gyansatra - 11 : Pratah K
atha Shreni - Day 3
Gyansatra - 11 : Pratah Katha Shreni - Day 3
Play Download
13
Gyansatra - 11 : Sandhya
Katha Shreni (Bahirmukhi
Mati Antarmukhi Banie)
Gyansatra - 11 : Sandhya Katha Shreni (Bahirmukhi Mati Antarmukhi Banie)
Play Download
14
Gyansatra - 11 : Pratah K
atha Shreni - Day 2
Gyansatra - 11 : Pratah Katha Shreni - Day 2
Play Download
15
Gyansatra - 11 : Sandhya
Katha Shreni (Sauna Dasan
u Das Thaiye)
Gyansatra - 11 : Sandhya Katha Shreni (Sauna Dasanu Das Thaiye)
Play Download
16
Gyansatra - 11 : Pratah K
atha Shreni - Day 1
Gyansatra - 11 : Pratah Katha Shreni - Day 1
Play Download
17
Gyansatra - 10 | Yuva Adh
iveshan
Gyansatra - 10 | Yuva Adhiveshan
Play Download
18
Aapne Aapnu Kari Laiye
Aapne Aapnu Kari Laiye
Play Download
19
Shresth Sukh Me Utara Kar
Le
Shresth Sukh Me Utara Kar Le
Play Download
20
Sukh Mai Tori Murti Ajab
he
Sukh Mai Tori Murti Ajab he
Play Download
21
Sakam Mati Niskam Taiye
Sakam Mati Niskam Taiye
Play Download
22
Anadimukt Ni Sthiti Ni Ya
tra
Anadimukt Ni Sthiti Ni Yatra
Play Download
23
Sankhghyan Ni Dhrdhata
Sankhghyan Ni Dhrdhata
Play Download
24
Deh Bhav Tale Toj Mukt Bh
ave Pohchay
Deh Bhav Tale Toj Mukt Bhave Pohchay
Play Download
25
Hu Kon Chhu Sha Mate Avyo
Chhu
Hu Kon Chhu Sha Mate Avyo Chhu
Play Download
26
Mumuxu Na Laxano
Mumuxu Na Laxano
Play Download
27
Poonam Katha - Aadarsh S
hrota-Vakta
Poonam Katha - Aadarsh Shrota-Vakta
Play Download
28
Swaminarayan Nam Ka Maha
Pratap Hindi
Swaminarayan Nam Ka Maha Pratap Hindi
Play Download
29
Sant Param Hitkari Hindi
Sant Param Hitkari Hindi
Play Download
30
Abhaydan
Abhaydan
Play Download
31
Aatmiyta Kelviye
Aatmiyta Kelviye
Play Download
32
Utsav Samaiya Sha Mate
Utsav Samaiya Sha Mate
Play Download
33
Atmiyata Nu Mahatva
Atmiyata Nu Mahatva
Play Download
34
Fadal Ma Kalyan
Fadal Ma Kalyan
Play Download
35
Dhyan Chintan | Part - 8
Dhyan Chintan | Part - 8
Play Download
36
Satpurush Ni Olkhan
Satpurush Ni Olkhan
Play Download
37
Dhyan Chintan | Part - 7
Dhyan Chintan | Part - 7
Play Download
38
Dhyan Chintan | Part - 6
Dhyan Chintan | Part - 6
Play Download
39
Dhyan Chintan | Part - 5
Dhyan Chintan | Part - 5
Play Download
40
Dhyan Chintan | Part - 4
Dhyan Chintan | Part - 4
Play Download
41
Dhyan Chintan | Part - 2
Dhyan Chintan | Part - 2
Play Download
42
Gyansatra - 7 | Part - 5
Gyansatra - 7 | Part - 5
Play Download
43
Gyansatra - 7 | Part - 4
Gyansatra - 7 | Part - 4
Play Download
44
Gyansatra - 7 | Part - 3
Gyansatra - 7 | Part - 3
Play Download
45
Gyansatra - 7 | Part - 2
Gyansatra - 7 | Part - 2
Play Download
46
Gyansatra - 7 | Part - 1
Gyansatra - 7 | Part - 1
Play Download
47
Dosh Matra nu maran Prart
hana | Part-2
Dosh Matra nu maran Prarthana | Part-2
Play Download
48
Dosh Matra nu maran Prart
hana | Part-1
Dosh Matra nu maran Prarthana | Part-1
Play Download
49
Gyansatra - 9 - Sachu To
Malyu Re Deval (Pratah Ka
tha)
Gyansatra - 9 - Sachu To Malyu Re Deval (Pratah Katha)
Play Download
50
Gyansatra - 9 - Mithi Mad
huri Bhali Murti Tari Mur
ti (Pratha Katha)
Gyansatra - 9 - Mithi Madhuri Bhali Murti Tari Murti (Pratha Katha)
Play Download