Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 5

Gyansatra - 12 Sandhya Ka..

Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 5

January 25, 2019
2:29:50
Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 5

Gyansatra - 12 Pratah Kat..

Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 5

January 24, 2019
1:52:03
Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 4

Gyansatra - 12 Sandhya Ka..

Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 4

January 23, 2019
2:53:22
Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 4

Gyansatra - 12 Pratah Kat..

Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 4

January 22, 2019
2:02:17
Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 3

Gyansatra - 12 Sandhya Ka..

Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 3

January 21, 2019
2:54:36
Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 3

Gyansatra - 12 Pratah Kat..

Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 3

December 30, 2018
2:23:40
Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 2

Gyansatra - 12 Sandhya Ka..

Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 2

December 28, 2018
2:07:14
Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 1

Gyansatra - 12 Sandhya Ka..

Gyansatra - 12 Sandhya Katha Shreni - Day 1

December 26, 2018
1:38:29
Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 2

Gyansatra - 12 Pratah Kat..

Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 2

December 24, 2018
2:12:09
Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 1

Gyansatra - 12 Pratah Kat..

Gyansatra - 12 Pratah Katha Shreni - Day 1

December 2, 2018
2:29:35
Gyansatra - 12 | 11-11-2018 Bal Shibir

Gyansatra - 12 | 11-11-20..

Gyansatra - 12 | 11-11-2018 Bal Shibir

December 1, 2018
27:24
Gyansatra - 12 | 13-11-2017 P.Sant Pravachan | (Bhajan Prarthana Karta Thaie)

Gyansatra - 12 | 13-11-20..

Gyansatra - 12 | 13-11-2017 P.Sant Pravachan | (Bhajan Prarthana Karta Thaie)

November 22, 2018
41:03