HDH Swamishri Vicharan | Gota, Surendranagar |  10 to 15  Sep, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Gota, Surendranagar | 10 to 15 Sep, 2021

October 15, 2021
3:54 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Godhar

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Godhar

October 13, 2021
6:28 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Bopal, Isanpur, Vasna, Swaminarayan Dham |  01 to 09  Sep, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Bopal, Isanpur, Vasna, Swaminarayan Dham | 01 to 09 Sep, 2021

October 8, 2021
6:00 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Ghatlodiya, Naroda & Ghanshyamnagar | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Ghatlodiya, Naroda & Ghanshyamnagar | August, 2021

September 24, 2021
5:18 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Vasna & Vadodara | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Vasna & Vadodara | August, 2021

September 22, 2021
5:39 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Naroda & Ghanshyamnagar | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Naroda & Ghanshyamnagar | August, 2021

September 20, 2021
4:26 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Bhavnagar | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Bhavnagar | August, 2021

September 18, 2021
3:45 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Himmatnagar | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Himmatnagar | August, 2021

September 8, 2021
4:43 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan | Bhuj | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan | ..

HDH Swamishri Vicharan | Bhuj | August, 2021

September 6, 2021
3:49 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Mehsana Zone | August, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Mehsana Zone | August, 2021

September 4, 2021
6:35 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Vadodara & Surat | July, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Vadodara & Surat | July, 2021

August 25, 2021
5:29 Vicharan
HDH Swamishri Vicharan - Himmatnagar & Vijapur | July, 2021

HDH Swamishri Vicharan - ..

HDH Swamishri Vicharan - Himmatnagar & Vijapur | July, 2021

August 24, 2021
4:07 Vicharan