Deh Ne "Ma" Ni Jarur Chhe Ane Jiv Ne "Sant" Ni Jarur Chhe