Vali Sathe Jevu Vartan Karsho, Balako Avu Vartan Tamari Sathe Karshe