HDH Bapji Vicharan - February 2017

HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Gorad-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Gorad-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara
HDH Bapji Samaiyo & Sabha At Godhara