× Show All
 

HDH Swamishri Vicharan Godhar

SMVS Swaminarayan Mandir, Godhar
Maharaj, Bapashri and Amir Pedhi
Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri Engrossed in Darshan of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri and Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri and Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri and Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri and Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
HDH Swamishri and Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
Saint Performs The Abhishek of Ghanshyam Maharaj
Rajipa Darshan at Godhar
Rajipa Darshan at Godhar
Rajipa Darshan at Godhar
Padhramni at Godhar