HDH Swamishri Vicharan - 01 to 08 Jan, 2023

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
HDH Swamishri labh in Dhanurmas - Swaminmarayan Dham
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna
Poonam Samaiyo at Vasna