× Show All
 

HDH Swamishri Vicharan | 21 to 30 September, 2022

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Pratah Sabha at Ghanshyamnagar
Padharamani at Vadodara
Pratah Sabha at Ghanshyamnagar
Pratah Sabha at Ghanshyamnagar
Pratah Sabha at Ghanshyamnagar
Pratah Sabha at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar
Padharamani at Ghanshyamnagar