HDH Swamishri Vicharan - Godhra, Bhavnagar, Surendranagar | January, 2021