HDH Swamishree Vicharan - February 2017

HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Karyalay Day Sabha At Gandhinagar.
HH Swamishree Jaher Sabha At Aanand.
HH Swamishree Jaher Sabha At Aanand.
HH Swamishree Pre-AYP Camp At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Pre-AYP Camp At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Pre-AYP Camp At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Padharamani At Godhara.
HH Swamishree Kishor Sabha At Godhara.
HH Swamishree Kishor Sabha At Godhara.
HH Swamishree Kishor Sabha At Godhara.
HH Swamishree Vicharan At Godhar.