HDH Swamishree Vicharan - February 2017

HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HDH Bapji & HH Swamishree Jaher Sabha At Sapavada-Mahesana.
HH Swamishree Samaiyo At Mahesana.
HH Swamishree Samaiyo At Mahesana.
HH Swamishree Samaiyo At Mahesana.
HH Swamishree Sanchalak And Karyakar Sabha At Vasna Ahmedabad.
HH Swamishree Sanchalak And Karyakar Sabha At Vasna Ahmedabad.
HH Swamishree Sanchalak And Karyakar Sabha At Vasna Ahmedabad.
HH Swamishree Sankalp Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Sankalp Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Sankalp Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree AYP-PLY Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree AYP-PLY Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree AYP-PLY Sabha At Swaminarayan Dham-Gandhinagar.
HH Swamishree Pratah Sabha At Baroda.
HH Swamishree Pratah Sabha At Baroda.