સુખદુઃખમાં ભાગીદાર થઈએ - 1

  August 28, 2014

સાચા સ્વજન એ કે જે ખરા સમયે આપણા સુખદુ:ખના ભાગીદાર થાય. આવા સાચા સ્વજન કોણ છે ? - એ સમજવું, વિચારવું બહુ જરૂરી છે ત્યારે, આવો એ બાબતે જાણીએ આ લેખ દ્વારા.
Read more

જવાબદારીને નિભાવો - 4

  August 19, 2014

જવાબદારીમાંથી કોઈ છટકી શકવાનું નથી. આવું જાણવા છતાં પણ આપણી જવાબદારીઓ કેમ આપણે નથી નિભાવી શકતાતેના કારણો તપાસીએ આ લેખ દ્વારા.
Read more

જવાબદારીને નિભાવો - 3

  August 12, 2014

ઘરના દરેક સભ્યની ઘરધણી તરીકે પવિત્ર ફરજ છે, પોતપોતાની જવાબદારી યથાયોગ્ય નિભાવવી. પોતાના શિષ્યવર્ગમાં આ ગુણનો દૃઢાવ થાય તે માટે સ્વયં શ્રીજીમહારાજ અવરભાવમાં જવાબદારી નિભાવવાનો કેટલો બધો આગ્રહ બતાવતા તે આવો નિહાળીએ આ લેખસંપુટમાં.
Read more

જવાબદારીને નિભાવો - 2

  August 5, 2014

ઘરના દરેક સભ્યોએ સામૂહિક અને વ્યક્તિગત એમ બંને જવાબદારીઓ નિભાવવી, એનું વહન કરવું ફરજિયાત છે. ત્યારે કેવા સંજોગોમાં જવાબદારી ચૂકાઈ જાય છે ? અને દરેક સભ્યની સામૂહિક તેમજ વ્યક્તિગત જવાબદારી કઈ કઈ છે ? તે જોઈએ આ લેખ દ્વારા.
Read more