પરભાવની દૃષ્ટિ - 3

  June 28, 2015

અનાદિમુક્ત કર્યા પછી વિચારે કરીને મારું-તારું, સારું-નરસું, સુખ-દુ:ખ જેવા અવરભાવના દ્વંદ્વોથી પર થવાના અને પરભાવની દૃષ્ટિ કેળવવાથી થતા ફાયદાને જાણીએ આ લેખના માધ્યમથી...
Read more

પરભાવની દૃષ્ટિ - 2

  June 19, 2015

સંતો-ભક્તોને વિષે પરભાવની દૃષ્ટિ કેળવવાની અદભુત રીતો મહારાજ અને મોટાપુરુષે બતાવી છે તે આ લેખમાળા દ્વારા જાણીએ.
Read more

પરભાવની દૃષ્ટિ - 1

  June 12, 2015

જે ચર્મચક્ષુએઅનુભવાય, દેખાય અને સમજાય તેનું વાસ્તવિક દર્શન એટલે જ પરભાવની દૃષ્ટિ. કારણ સત્સંગી તરીકે આપણે વ્યક્તિમાંથી કેવી પરભાવની દૃષ્ટિ કેળવવી તે આ લેખના માધ્યમથી શીખીએ.
Read more

એકતા - 3

  June 5, 2015

અભાવ, અવગુણ અને અમહિમારૂપી ઝેરથી બચવા અને તેનાથી રહિત થવા માટેના ઉપાયો આ લેખમાળામાં જાણીએ અને તેને અનુસરીને એકતા તરફ પગરવ માંડીએ.
Read more