હેવા-સ્વભાવ ઓળખવા અને ટાળવા - 3

  April 28, 2015

સ્વભાવ ટાળવા માટેની કેટલીકઉપાયરૂપ મહત્વની બાબતોને આ લેખમાં જાણીએ તેને ચરિતાર્થ કરવા માટે યત્નશીલ બનીએ.
Read more

હેવા-સ્વભાવ ઓળખવા અને ટાળવા - 2

  April 19, 2015

માનવના અનેકવિધ સ્વભાવો રંગબેરંગી સ્વરૂપમાં રોજ દેખો દેતા હોય છે અને તે સ્વભાવ મનુષ્યના ક્લેશ-કંકાસનું કારણ બને છે. આ સ્વભાવો વિષે વિગતવાર જાણીએ આ લેખના માધ્યમ દ્વારા.
Read more

હેવા-સ્વભાવ ઓળખવા અને ટાળવા - 1

  April 12, 2015

મનુષ્ય એ સ્વભાવયુક્ત પ્રાણી છે. આંતરિક તેમજ બાહ્યિક સ્વભાવો વિષે જાણીએ અને ધાર્યું કર્યાનો સ્વભાવ મહારાજ અને મોટાપુરુષ આગળ પણ નડે, તે આવો જાણીએ આ લેખ દ્વારા.
Read more

જવાબદારીની સભાનતા - 3

  April 5, 2015

રાજીપો અને સફળતાનું મૂળ જવાબદારીની સભાનતા ઉપર રહેલું છે. ગમે તે સંજોગમાં જવાબદારીપૂર્ણ કરવા ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી કેવો રાજીપો થાય છે તે દૃષ્ટાંત દ્વારા વિસ્તારથી સમજીએ આ લેખમાળા દ્વારા.
Read more