જીવન પ્રવાસનો પ્રેરક આધાર સ્તંભ : વાંચન

  August 20, 2012

જીવનની સમસ્યાનો આધારભૂત ઉપાય એટલે વાંચન. જીવનને ઘડનાર, આકાર આપનાર એક માત્ર શિલ્પી : વાંચન પ્રગતિના શ્રેષ્ઠ શિખરો સર કરાવનાર માર્ગદર્શક એટલે વાંચન આંતરજગતના વિકાસનું પ્રથમ સોપાન વાંચન વાંચન એતો આરસપહાણ છે. વ્યક્તિ તેમાં રસ ધરાવે ત્યારે તેની મૂર્તિ ઘડાય છે.
Read more