સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-4

  September 28, 2020

“माटी का भेद निराला, किसको समझ नहि आया ।।” ‘દુનિયા આખી ધૂળનો જ વિકાર છે’ આટલી સમજણની દૃઢતા થઈ જાય તો મનોકલ્પિત સુખ-દુ:ખમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ રહી શકાય…
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-3

  September 21, 2020

આખું વર્ષ ખૂબ ભણ્યા છતાં દસમા ધોરણમાં બે વિષયમાં નાપાસ !! હજારો ટન અનાજની કલ્પનાએ આખું વર્ષ તનતોડ મહેનત કરી છતાં ખેતર ભેળાઈ ગયું !! બસ, આવું જ સંસારનું ચિત્ર છે.
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-2

  September 14, 2020

ચોર્યાસી લાખ જાતની યોનિમાં જીવાત્માને મળતો મનુષ્યદેહ એ ઈશ્વરકૃપાની બહુ મોટી ભેટ કેમ ગણાય છે ? મનુષ્યદેહ એ મોક્ષ માર્ગનું માધ્યમ છે તેમાં સાંખ્યજ્ઞાનની આવશ્યકતા કેટલી ?
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-1

  September 7, 2020

સંસારના અસલ સ્વરૂપને પારખવું છે ? પરિસ્થતિની ઝંઝાવાતોમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેવું છે ? તો સાંખ્યરૂપી આંતરચક્ષુને ખોલીએ.
Read more