ચોકસાઈ-1

  December 28, 2018

પ.પૂ.સ્વામીશ્રીના પ્રિય પાંચ ગુણોમાંનો એક એટલે ચોકસાઈ. “સ્વામીશ્રી, અમારે આપની સાથે રહેવું છે; તો આપ લાભ આપશો ?”
Read more

કરકસર-3

  December 19, 2018

જીવનમાં સુખી થવા અન્ય કઈ કઈ બાબતોમાં કરકસરનો ગુણ કેળવવો જોઈએ ? તે જોઈએ. અથવા કરકસરનો ગુણ કેવી કેવી બાબતોમાં કેળવવો જોઈએ ? તે જોઈએ.
Read more

કરકસર-2

  December 12, 2018

જીવનમાં સુખી થવા એક તો વસ્તુ-પદાર્થની ખરીદી અને વપરાશમાં કરકસરનો ગુણ કેળવવો ફરજિયાત છે.
Read more

કરકસર-1

  December 5, 2018

21મી સદી – અછતમાં છતના ચાળા. જ્યારે મોટાપુરુષના જીવનપ્રસંગમાં કરકસર અને લોભની સ્પષ્ટ ભેદરેખા સહેજે જણાય છે.
Read more