વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 9

  August 30, 2021

વિષયને દુઃખરૂપ ને દોષરૂપ જાણવા છતાં વિષયમાંથી પ્રીતિ ટળતી નથી તેના કોઈ ઉપાય છે ???
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 8

  August 23, 2021

વિષયાનંદી મટવા સેવા અને ભજનભક્તિના આધાર કરતાં બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ આધાર છે ?
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 7

  August 16, 2021

“વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થવા માટેનાં વચ્ચેનાં પગથિયાં ક્યાં ? સેવા, ભજન-ભક્તિ...”
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 6

  August 9, 2021

“વિષયાનંદી જક્ત હૈ, ભજનાનંદી ભક્ત ઔર બ્રહ્માનંદી મુક્ત હૈ.” આ કેટેગરી પડી કેવી રીતે ?
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 5

  August 2, 2021

જે વસ્તુ કે ક્રિયા વારંવાર ભોગવાય કે થાય તો અમુક સમય માટે તુષ્ટિગુણ વર્તે પણ અનાદિકાળની જીવને વળગેલી વાસના ભોગવવાથી તેની અતૃપ્તિ જ વર્તે છે.
Read more