સાત્ત્વિકતા-1

  December 28, 2017

જગતના જીવ અને સત્સંગીમાત્ર બહારથી જુદા પડે છે. એક બાબતથી તે છે સાત્ત્વિક્તા. તે સાત્ત્વિક્તા એટલે શું ? તેનું મહત્ત્વ શું છે ? તે જાણીએ…
Read more

વિવેક-3

  December 19, 2017

વિવેકનું આપણા જીવનમાં આટલું મહત્ત્વ સમજ્યા પછી પણ કયા એવા factors (કારણો) છે જે વિવેકરૂપી આંખને આંધળી બનાવી દે છે તે જાણીને ટાળવા કટિબધ્ધ થઈએ.
Read more

વિવેક-2

  December 12, 2017

વિવેકરૂપી આભૂષણનું સ્વજીવનમાં કેટલું મહત્ત્વ છે તેનું આચમન કરીએ મહારાજ અને મોટાપુરુષના અમૃતવચનો તથા સ્વવર્તન દ્વારા 
Read more

વિવેક-1

  December 5, 2017

આજના અદ્યતન ટેકનોલોજીમાં મનુષ્ય દરેક ક્ષેત્રે હરણફાળ પ્રગતિ કરે છે. પરંતુ એક ગુણને પાછળ મૂકીને તે છે વિવેક. આ ગુણની આપણા જીવનમાં શું જરૂર છે તે આવો નિહાળીએ…
Read more