વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 4

  July 26, 2021

21મી સદીનો માનવી પોતાના વડીલોની કોઈ બાબતમાં અનુકરણ કરતો નથી પણ વાસનામય રહેવાનો સ્વભાવ છોડતો નથી.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 3

  July 19, 2021

શ્રીજીમહારાજની દિવ્ય મૂર્તિના સુખભોક્તા થવા માટે અવરભાવના વિષયસુખથી પાછા વળવું ફરજિયાત છે કેમ ?
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 2

  July 12, 2021

ભૌતિક સુખ-અભૌતિક સુખ, લૌકિક સુખ-અલૌકિક સુખ આ બંને સુખમાં ફેર શું છે ???
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 1

  July 5, 2021

આ દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ સુખપ્રાપ્તિને ઝંખતી હોય છે. પણ પરમ સાર અને પરમ સુખદાયક શું છે આ બ્રહ્માંડમાં ??
Read more