દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 12

  June 28, 2021

મુમુક્ષુતાના માર્ગે આગળ વધતા મુમુક્ષુને સ્વજીવનમાં દાસભાવ દૃઢ કરવા કેવો વિચાર-વિમર્શ કરવો જોઈએ તેની દિશા દ્વારા...
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 11

  June 21, 2021

દાસ થવું, દાસાનુદાસ થવું પરંતુ શાના માટે ? તો, ખરા દાસ કહેતાં અનાદિમુક્તની સ્થિતિ પામવા માટે
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 10

  June 14, 2021

‘દૃષ્ટિ બદલો અને સુખ માણો’ ગુરુજી પ.પૂ. સ્વામીશ્રીના સૂત્રને સ્વજીવનમાં લક્ષ્યાર્થ કરવા આવો...
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 9

  June 7, 2021

વ્યક્તિની કિંમતનું માપદંડ કોડી, રૂપિયા, ચાંદી, સોનાથી કઈ રીતે કાઢવું ?? તો, સહનશીલતા એ વ્યક્તિની કિંમતનું માપદંડ છે.
Read more