વાલી તરીકેની ફરજો - 3

  May 28, 2014

વધુ પડતી અપેક્ષા બાળકો સાથે રાખવાથી બાળકોને ન સમજવાથી ભયંકર પરિણામ મળતા હોય છે વળી 15 થી 17 વર્ષ પછી બાળકને કયા ભાવથી સ્વીકારવા જોઈએ અને તેમની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ તે આ લેખ દ્વારા સમજીશું.
Read more

વાલી તરીકેની ફરજો - 2

  May 19, 2014

21મી સદીના બાળકો ધારે તે કરવા સક્ષમ છે. તેમનામાં રહેલી આ ક્ષમતાને બહાર લાવવા વાલી તરીકે બાળકો સાથેનું કેવું વર્તન જરુરી છે તે જાણીએ આ લેખના માધ્યમથી.
Read more

વાલી તરીકેની ફરજો - 1

  May 12, 2014

વાલી તરીકેની એક ફરજ છે કે બાળકને સાંભળવા અને સમજવા. વાસ્તવિકતાએ બાળકોને સાંભળ્યા અને સમજ્યા ક્યારે કહેવાય ? તે આવો સમજીએ આ લેખમાં.
Read more

સંતાનો માટે જાગ્રત બનો - 3

  May 5, 2014

‘કૂવામાં હોય તો જ હવાડામાં આવે’ એ ન્યાયે બાળકોને સંસ્કાર આપતા પહેલાં વાલી તરીકે સંસ્કારેયુક્ત જીવન કેવું બનાવવું  તે આ લેખમાં જોઈએ.
Read more