સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-17

  December 28, 2020

ખાવું, ખાડો ને ખાટલો અર્થાત્ (જમવું, દિશાએ જવું અને ઊંઘ) આ ત્રણ સિવાય બધું ફેલ છે અને આ ફેલને પુષ્ટિ આપનાર સાધન છે – દૃવ્ય. તો સાંખ્ય દૃઢ કરવા...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-16

  December 21, 2020

કોરોના મહામારીને લીધે લોકડાઉનના સમયમાં પણ ઘરમાં રહેવું ત્રાસરૂપ હતું પણ જેમને મૂર્તિમાં વિહરવું હોય, તે માટે સાંખ્ય દૃઢ કરવું હોય તેને...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-15

  December 14, 2020

 “અરે કવિરાજ, બારી ખોલતાં જ સુંદર બગીચાને નિહાળી શકાય તો શા માટે બારી બંધ રાખો છો ?” “કારણ કે મહીં બગીચો ખીલી ગયો છે તેથી બહારના બગીચાને જોવાની જરૂર નથી.” એમ સાંખ્યરૂપી બગીચાને ખીલવવા આવો બનીએ...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-14

  December 7, 2020

મનુષ્ય બુદ્ધિજીવી છે. જીવનનાં દરેક પગથિયાં પરિણામ અને પરિમાણના વિચારથી ભરે છે તો અધ્યાત્મ માર્ગે સાંખ્ય દૃઢ કરવા આવો કરીએ...
Read more