સુખ-દુઃખનું મૂળ - સ્વીકૃતિ - 3

  April 19, 2016

‘કરવું હોય તો થાય જ...’ આ સૂત્રને ક્યાંક ખોટું પાડી દઈએ છીએ... સ્વીકૃતિ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવા છતાં પણ સ્વીકૃતિ અંદરથી થઈ નથી શકતી તેનાં કારણો શું ? તે જોઈએ ને તેને નિવારવા પ્રયત્નશીલ બનીએ...
Read more

સુખ-દુઃખનું મૂળ - સ્વીકૃતિ - 2

  April 12, 2016

સ્વીકૃતિ ક્યાં ને કેવી રીતે રાખવી તેની સરળ સમજૂતી મેળવી સ્વીકૃતિ કરતાં શીખીએ આ સ્વીકૃતિ લેખમાળા દ્વારા...
Read more

સુખ-દુઃખનું મૂળ - સ્વીકૃતિ - 1

  April 5, 2016

કોઈપણ સારી-નરસી સ્થિતિ-પરિસ્થિતિ, સમય-સંજોગ, વ્યક્તિ, પદાર્થનો સહર્ષ સ્વીકાર કરી લેવો એ પણ એક સદાય સુખી રહેવાની અદભુત કળા છે... ચાલો, આ લેખમાળા દ્વારા આ કળાને હસ્તગત કરીએ...
Read more