શિસ્ત-1

  March 5, 2019

શિસ્તપાલન સ્વૈચ્છાએ સ્વીકારેલી લગામ છે; કોઈએ લાદેલી હાથકડી નથી.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-3

  February 28, 2019

ચારિત્ર્યશીલતા કેળવવા શું કરવું તે અહીં પ્રસંગ, ટકોર તથા અન્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-2

  February 19, 2019

વ્યક્તિની ઓળખ તેનું ચારિત્ર્ય છે. એવું જ ચારિત્ર્યશીલ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર એટલે જ ભાવનગરના રૂપાભાઈ દરબાર.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-1

  February 12, 2019

અનંત ગુણોરૂપી સરિતાઓ ચારિત્ર્યશીલતારૂપી મહોદધિ (સમુદ્ર)માં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે.
Read more

અસ્મિતા-3

  February 5, 2019

મળેલા સર્વોપરી સિધ્ધાંત અને સંસ્થા (SMVS)ના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-2

  January 28, 2019

મળેલા સર્વોપરી મહારાજ અને મળેલા દિવ્ય સત્પુરુષના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-1

  January 19, 2019

અસ્મિતાનાં ઓજસ અંતરાત્મામાંથી સ્ફુરે છે ત્યારે કુરબાની અપાય છે.
Read more

ચોકસાઈ-3

  January 12, 2019

ઉન્નતિનાં શિખરો સર કરવા રોજબરોજના જીવનમાં ચોકસાઈનું અંગ કેવી રીતે દૃઢ કરવું તેના પાઠ ભણીએ.
Read more

ચોકસાઈ-2

  January 5, 2019

ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજીના અવરભાવનાં જીવનદર્શન સામે સૂર્ય-ચંદ્રની ઉદય-અસ્ત થવાની અને ઋતુને સમયાનુસાર બદલાવાની ચોકસાઈ પણ ઝાંખી પડે. તેમના જીવનની હરએક ક્રિયામાં ચોકસાઈનાં દર્શન અચૂક થાય છે.
Read more

ચોકસાઈ-1

  December 28, 2018

પ.પૂ.સ્વામીશ્રીના પ્રિય પાંચ ગુણોમાંનો એક એટલે ચોકસાઈ. “સ્વામીશ્રી, અમારે આપની સાથે રહેવું છે; તો આપ લાભ આપશો ?”
Read more