મહાત્મ્ય - ૨

  October 25, 2021

શ્રીજીમહારાજનું મહાત્મ્ય સમજાય તો કેવો કેફ અને આનંદ વર્તે ??
Read more

મહાત્મ્ય - ૧

  October 18, 2021

જમીનમાં રહેલું પાણી ઝાડને લીલું રાખે છે તેમ સત્સંગને લીલો રાખવાનું કોઈ તત્ત્વ હોય તો એ છે મહાત્મ્ય.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 15

  October 11, 2021

બ્રહ્માનંદી થવા મુમુક્ષુ સાધકનું આંતરમંથન કેવું હોય ? મુમુક્ષુતા કેળવવા પોતાની જાત સાથે વિચાર-વિમર્શ કરીએ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 14

  October 4, 2021

બાપાશ્રીના આગ્રહ મુજબ જ્ઞાન ને ધ્યાનના સાગર ગર્જવાથી બ્રહ્માનંદી થઈ શકાય. આ માટે આપણે ચોથો ઉપાય વિસ્તારથી જોઈએ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 13

  September 27, 2021

વિષયમાંથી પ્રીતિ ટળી ગઈ એટલે માઇનસમાંથી ઝિરો અવસ્થા. હવે ઝિરોમાંથી પ્લસ અવસ્થા પર કેવી રીતે જવું ??
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 12

  September 20, 2021

વિષયમાંથી પ્રીતિ ટાળવાના કોઈ કાયમી ઉપાય ખરા... ??  હા, છે ને… આ માટે બે કાયમી ઉપાય છે, જે વિષયાનંદી મટાડી બ્રહ્માનંદી કરે છે.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 11

  September 13, 2021

દુનિયાના તમામ સુથાર, લુહાર, કડિયા ભેગા થાય ને મંડે તોપણ મેરુ તુલ્ય વાસના તૂટે નહીં !  તે કેવી રીતે તૂટે ?? તો એના ત્રણ ઉપાય અત્રે જોઈએ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 10

  September 6, 2021

અગ્નિનો ભડકો દેખાય તેજસ્વી પણ અડવા જઈએ તો... ??  સાપ સ્પર્શથી સુંવાળો પણ નજીક જઈએ તો...?? પતન જ છે તેમ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 9

  August 30, 2021

વિષયને દુઃખરૂપ ને દોષરૂપ જાણવા છતાં વિષયમાંથી પ્રીતિ ટળતી નથી તેના કોઈ ઉપાય છે ???
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 8

  August 23, 2021

વિષયાનંદી મટવા સેવા અને ભજનભક્તિના આધાર કરતાં બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ આધાર છે ?
Read more