સહનશીલતા ભાગ - 1

  March 28, 2019

સમુહમાં ઘરસભા, ભોજન અને પ્રાર્થના કરો
Read more

શિસ્ત-3

  March 19, 2019

સ્વજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું મહત્ત્વ છે તેટલું જ સમૂહજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું પણ મહત્ત્વ છે. શિસ્ત સ્વયંશિસ્તને આભારી છે.
Read more

શિસ્ત-2

  March 12, 2019

શિસ્ત દરેક વ્યક્તિને ગમે છે છતાં બહુધાને શિસ્તમાં વર્તવું ગમતું નથી. કેવી વિચારધારા, કેવું વાતાવરણ અવરોધક બને છે તેની સમજૂતી.
Read more

શિસ્ત-1

  March 5, 2019

શિસ્તપાલન સ્વૈચ્છાએ સ્વીકારેલી લગામ છે; કોઈએ લાદેલી હાથકડી નથી.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-3

  February 28, 2019

ચારિત્ર્યશીલતા કેળવવા શું કરવું તે અહીં પ્રસંગ, ટકોર તથા અન્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-2

  February 19, 2019

વ્યક્તિની ઓળખ તેનું ચારિત્ર્ય છે. એવું જ ચારિત્ર્યશીલ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર એટલે જ ભાવનગરના રૂપાભાઈ દરબાર.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-1

  February 12, 2019

અનંત ગુણોરૂપી સરિતાઓ ચારિત્ર્યશીલતારૂપી મહોદધિ (સમુદ્ર)માં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે.
Read more

અસ્મિતા-3

  February 5, 2019

મળેલા સર્વોપરી સિધ્ધાંત અને સંસ્થા (SMVS)ના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-2

  January 28, 2019

મળેલા સર્વોપરી મહારાજ અને મળેલા દિવ્ય સત્પુરુષના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-1

  January 19, 2019

અસ્મિતાનાં ઓજસ અંતરાત્મામાંથી સ્ફુરે છે ત્યારે કુરબાની અપાય છે.
Read more