વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 12

  September 20, 2021

વિષયમાંથી પ્રીતિ ટાળવાના કોઈ કાયમી ઉપાય ખરા... ??  હા, છે ને… આ માટે બે કાયમી ઉપાય છે, જે વિષયાનંદી મટાડી બ્રહ્માનંદી કરે છે.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 11

  September 13, 2021

દુનિયાના તમામ સુથાર, લુહાર, કડિયા ભેગા થાય ને મંડે તોપણ મેરુ તુલ્ય વાસના તૂટે નહીં !  તે કેવી રીતે તૂટે ?? તો એના ત્રણ ઉપાય અત્રે જોઈએ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 10

  September 6, 2021

અગ્નિનો ભડકો દેખાય તેજસ્વી પણ અડવા જઈએ તો... ??  સાપ સ્પર્શથી સુંવાળો પણ નજીક જઈએ તો...?? પતન જ છે તેમ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 9

  August 30, 2021

વિષયને દુઃખરૂપ ને દોષરૂપ જાણવા છતાં વિષયમાંથી પ્રીતિ ટળતી નથી તેના કોઈ ઉપાય છે ???
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 8

  August 23, 2021

વિષયાનંદી મટવા સેવા અને ભજનભક્તિના આધાર કરતાં બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ આધાર છે ?
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 7

  August 16, 2021

“વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થવા માટેનાં વચ્ચેનાં પગથિયાં ક્યાં ? સેવા, ભજન-ભક્તિ...”
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 6

  August 9, 2021

“વિષયાનંદી જક્ત હૈ, ભજનાનંદી ભક્ત ઔર બ્રહ્માનંદી મુક્ત હૈ.” આ કેટેગરી પડી કેવી રીતે ?
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 5

  August 2, 2021

જે વસ્તુ કે ક્રિયા વારંવાર ભોગવાય કે થાય તો અમુક સમય માટે તુષ્ટિગુણ વર્તે પણ અનાદિકાળની જીવને વળગેલી વાસના ભોગવવાથી તેની અતૃપ્તિ જ વર્તે છે.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 4

  July 26, 2021

21મી સદીનો માનવી પોતાના વડીલોની કોઈ બાબતમાં અનુકરણ કરતો નથી પણ વાસનામય રહેવાનો સ્વભાવ છોડતો નથી.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 3

  July 19, 2021

શ્રીજીમહારાજની દિવ્ય મૂર્તિના સુખભોક્તા થવા માટે અવરભાવના વિષયસુખથી પાછા વળવું ફરજિયાત છે કેમ ?
Read more