સભ્યતા-3

  November 19, 2018

સત્સંગમાં આવીને આપણે કેવું વર્તન કરવું ? કેવી રીતે રહેવું ? તેનું આપણને જ્ઞાન તો છે. પરંતુ જ્ઞાન એ માત્ર જાણકારી છે જ્યારે સભ્યતા એ તેનું ફળ છે.
Read more

સભ્યતા-2

  November 12, 2018

સ્વયં શ્રીજીમહારાજ અને મોટાપુરુષો પરભાવના શિષ્ટાચારની સાથે સાથે અવરભાવમાં પણ સભ્યતાપૂર્ણ વર્તાવ કરવાની અનોખી કળા શીખવે છે.
Read more

સભ્યતા-1

  November 5, 2018

સભ્યતા એટલે શું ? ખરેખર જૂની-પુરાણી લાગતી સભ્યતા જ ખરી આધુનિકતા છે... સભ્યતા એ સરકાર, સંસ્થા કે કોઈ પણ વ્યવસાયિક કે વ્યવહારિક ક્ષેત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા નિયમો નથી પણ સમૂહજીવનમાં પારસ્પરિક વ્યવહાર અને સંબંધો વિકસાવવા માનવીએ પોતે સ્વજીવનમાં નક્કી કરેલું યોગ્ય વર્તન છે.
Read more

યાદશક્તિ-3

  August 28, 2018

યાદશક્તિનું મહત્ત્વ સમજ્યા પછી પ્રૅક્ટિકલ જીવનમાં યાદશક્તિ કેવી રીતે સતેજ કરવી ?  
Read more

યાદશક્તિ-2

  August 19, 2018

યાદશક્તિનું મહત્ત્વ દર્શાવતાં મહારાજ અને મોટાપુરુષો સ્વજીવનમાં કેવી રીતે વર્તે છે ? તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ...  
Read more

યાદશક્તિ-1

  August 12, 2018

આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આપણી કાર્યક્ષમતાને વેગવંતી કરનાર પરિબળ એટલે યાદશક્તિ.  
Read more

ક્ષમાયાચના -3

  August 5, 2018

ક્ષમા આપણા જીવનનું કેમ મહત્ત્વનું પાસું છે ? શું ક્ષમાના ગુણને ધારણ કરવો ફરજિયાત છે ?  
Read more

ક્ષમાયાચના -2

  July 28, 2018

“ક્ષમાયાચના એ કાયરનું લક્ષણ નથી; મહાનતાનો મહાન ગુણ છે જે મહાન વ્યક્તિઓના; જીવનમાંથી સહેજે ઝરે છે.  
Read more

ક્ષમાયાચના -1

  July 19, 2018

‘ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્.’ ક્ષમા એ વીરનું આભૂષણ છે, એ આભૂષણને ધારણ કેવી રીતે કરવું ? તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.  
Read more

નિયમિતતા-2

  July 12, 2018

રોજબરોજના જીવનમાં નિયમિતતાનો ગુણ દૃઢ કરવા શું કરવું ? ક્યાંથી શરૂઆત કરવી ?  
Read more