વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 2

  July 12, 2021

ભૌતિક સુખ-અભૌતિક સુખ, લૌકિક સુખ-અલૌકિક સુખ આ બંને સુખમાં ફેર શું છે ???
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 1

  July 5, 2021

આ દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ સુખપ્રાપ્તિને ઝંખતી હોય છે. પણ પરમ સાર અને પરમ સુખદાયક શું છે આ બ્રહ્માંડમાં ??
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 12

  June 28, 2021

મુમુક્ષુતાના માર્ગે આગળ વધતા મુમુક્ષુને સ્વજીવનમાં દાસભાવ દૃઢ કરવા કેવો વિચાર-વિમર્શ કરવો જોઈએ તેની દિશા દ્વારા...
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 11

  June 21, 2021

દાસ થવું, દાસાનુદાસ થવું પરંતુ શાના માટે ? તો, ખરા દાસ કહેતાં અનાદિમુક્તની સ્થિતિ પામવા માટે
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 10

  June 14, 2021

‘દૃષ્ટિ બદલો અને સુખ માણો’ ગુરુજી પ.પૂ. સ્વામીશ્રીના સૂત્રને સ્વજીવનમાં લક્ષ્યાર્થ કરવા આવો...
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 9

  June 7, 2021

વ્યક્તિની કિંમતનું માપદંડ કોડી, રૂપિયા, ચાંદી, સોનાથી કઈ રીતે કાઢવું ?? તો, સહનશીલતા એ વ્યક્તિની કિંમતનું માપદંડ છે.
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 8

  May 31, 2021

‘મહાત્મ્ય અને ગરજ’ આ બંને તત્ત્વોથી દુનિયાની કોઈ પણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકાય. જેનો પ્રયોગ આપણે દાસત્વભાવની દૃઢતા માટે કરીએ.
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 7

  May 24, 2021

ટેક્ નૉલૉજીના માધ્યમે દુનિયાની દરેક વસ્તુ ઘર બેઠા પ્રાપ્ત થાય છે પણ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું ?? સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની શ્રેષ્ઠ તિજોરી - ગરીબ સ્વભાવ.
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 6

  May 17, 2021

એક જ ગુરુના બે શિષ્ય... કલ્યાણકારી ગુણો પામવામાં ફેર... કારણ શું ? દાસત્વભાવ
Read more

દાસાનુદાસ થઈ રહીએ - 5

  May 10, 2021

દાસ થવું છે, ગુરુજીના સંકલ્પમાં ભળવું છે પણ શું નડી જાય છે ? તો, અહંકાર... માન... માન કેવી રીતે નડે છે ? તે પ્રસ્તુત પ્રસંગો દ્વારા સમજીએ.
Read more