વાલી જાગૃતિ - 1

  April 19, 2019

વાલી જાગૃતિ એટલે શું ? આજના વાલી તરીકે આપણી શી શી ફરજો છે ? આજનું બાળક વાલી પાસે કેવી કેવી અપેક્ષા રાખે છે ? આજના સમયની માંગ મુજબ વાલી તરીકે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ ? આવા ઘણા જીવન વ્યવહારના સંકુલ પ્રશ્નોને સરળ સમજૂતી આપતું તેમજ એને વાચા આપણું જીવનથાળનું ભાતું એટલે વાલી જાગૃતિ...
Read more

સહનશીલતા ભાગ - 3

  April 12, 2019

સમૂહમાં ભોજન
Read more

સહનશીલતા ભાગ - 2

  April 5, 2019

ઘર કે સ્મશાનગૃહ ?
Read more

સહનશીલતા ભાગ - 1

  March 28, 2019

સમુહમાં ઘરસભા, ભોજન અને પ્રાર્થના કરો
Read more

શિસ્ત-3

  March 19, 2019

સ્વજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું મહત્ત્વ છે તેટલું જ સમૂહજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું પણ મહત્ત્વ છે. શિસ્ત સ્વયંશિસ્તને આભારી છે.
Read more

શિસ્ત-2

  March 12, 2019

શિસ્ત દરેક વ્યક્તિને ગમે છે છતાં બહુધાને શિસ્તમાં વર્તવું ગમતું નથી. કેવી વિચારધારા, કેવું વાતાવરણ અવરોધક બને છે તેની સમજૂતી.
Read more

શિસ્ત-1

  March 5, 2019

શિસ્તપાલન સ્વૈચ્છાએ સ્વીકારેલી લગામ છે; કોઈએ લાદેલી હાથકડી નથી.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-3

  February 28, 2019

ચારિત્ર્યશીલતા કેળવવા શું કરવું તે અહીં પ્રસંગ, ટકોર તથા અન્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-2

  February 19, 2019

વ્યક્તિની ઓળખ તેનું ચારિત્ર્ય છે. એવું જ ચારિત્ર્યશીલ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર એટલે જ ભાવનગરના રૂપાભાઈ દરબાર.
Read more

ચારિત્ર્યશીલતા-1

  February 12, 2019

અનંત ગુણોરૂપી સરિતાઓ ચારિત્ર્યશીલતારૂપી મહોદધિ (સમુદ્ર)માં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે.
Read more